top of page

Archiwista

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

Etat 1/1

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe preferowane historia ze specjalizacją archiwistyczną lub zarządzanie dokumentacją
• doświadczenie zawodowe powyżej2 lat w pracy kancelaryjno–archiwalnej w jednostkach sektora finansów publicznych
• znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i rozporządzeń wykonawczych do ustawy
• znajomość KPA
• znajomość systemu EZD
• obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office

Zadania

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:
przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych
 przyjmowanie spisów zdawczo-odbiorczych w formie tradycyjnej i elektronicznej i sprawdzanie ich poprawności
 prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego
 porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych
 kontrolowanie obiegu dokumentów w jednostce, klasyfikacji oraz prawidłowość ich przechowywania w komórkach organizacyjnych
 udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum
 współpraca z archiwum państwowym w zakresie brakowania dokumentacji
 współudział w opracowaniu dokumentów i przygotowanie projektów pism w sprawach dotyczących archiwum Muzeum
 pełnienie zadań koordynatora czynności kancelaryjnej
 uczestnictwo w opracowywaniu regulacji formalno-prawnych z zakresu działania archiwum
 przygotowanie propozycji planów i sprawozdań w części dotyczącej archiwum

Mile widziane:

Warunki aplikowania

"Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)"

Do dnia:

1 kwietnia 2023

• w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzeumrakowiecka37.pl
• osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL (w organizacji), ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesłanie CV wraz z załączona klauzulą
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

bottom of page