Kierownik Działu Edukacyjnego

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

• Etat/Umowa o pracę

Wymagania

• Wykształcenie pedagogiczne lub doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji i/lub pedagogiki;
• min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z obszaru kultury i kierowaniu zespołem;
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;

Zadania

• Organizacja i nadzór pracy Działu Edukacyjnego;
• Opracowywanie koncepcji działań edukacyjnych Muzeum;
• Przygotowanie i nadzór nad kalendarzem wydarzeń edukacyjnych w Muzeum;
• Nadzór nad organizowaniem przedsięwzięć edukacyjnych na terenie Muzeum i poza nim,
w szczególności lekcji muzealnych, wykładów otwartych, konferencji popularnonaukowych, konkursów;
• Nadzór nad opracowywaniem pakietów edukacyjnych, scenariuszy lekcji muzealnych, historycznych gier oraz wydawnictw edukacyjnych;
• Poszukiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji programu edukacyjnego Muzeum;
• Nadzór nad przygotowywaniem publikacji naukowych;
• Tworzenie i realizacja programów towarzyszących wystawom czasowym;
• Tworzenie i wdrażanie różnorodnej oferty edukacji i działań popularyzatorskich skierowanych do wszystkich grup społecznych i różnych grup wiekowych;
• Nadzór nad przygotowaniem i realizacją oferty dla osób z niepełnosprawnością
oraz rozwiązań zwiększających dostępność oferty Muzeum;
• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działalności edukacyjnej
i popularyzatorskiej;
• Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów, eksponatów;
• Nadzór nad organizacją zwiedzania i sprawowaniem nadzoru nad ruchem zwiedzających;
• Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie prac podmiotów zewnętrznych zajmujących się realizacją prac dla Działu Edukacyjnego;
• Przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń w zakresie związanym
z działalnością Działu;
• Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
• Przygotowanie planów finansowych realizowanych zadań w Dziale Edukacyjnym
oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu;
• Sporządzanie analiz oraz okresowych sprawozdań z działalności Działu;
• Redagowanie pism;
• Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań;
• Motywowanie i dbanie o rozwój podległych pracowników;
• Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników;
• Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Muzeum.

Mile widziane:

• znajomość języków obcych innych niż wymagany;
• umiejętność planowania i osiągania wyznaczonych celów;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległym pracownikom;
• silna orientacja na cel i efektywność prowadzonych działań;
• umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, myślenie analityczne, umiejętność; radzenia sobie ze stresem, samodzielność, sumienność.

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu ukończenia studiów,
• referencje,
• mile widziane portfolio
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do dnia:

30 sierpnia 2021

• w formie elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumrakowiecka37.pl, wpisując w tytule rekrutacja: Kierownik działu edukacyjnego, lub
• listownie ma adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,
ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (liczy się data wpływu dokumentów do Muzeum), lub
• osobiście: w sekretariacie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

lub z klauzulą (w przypadku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji):
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”