top of page

Pracownik do działu zbiorów

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

• umowa zlecenie

Wymagania

• wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, studia muzealnicze,
• doświadczenie w zakresie ewidencji i przechowywania zbiorów,
• doświadczenie w przygotowaniu programów konserwatorskich,
• znajomość podstawowych przepisów z zakresu ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów,
• znajomość programu „Musnet” albo innego elektronicznego systemu do opracowywania zbiorów muzealnych,
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność
• dobra organizacja pracy
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Zadania

• inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów w elektronicznych ksiąg muzealnych: wpływu, inwentarzowych, depozytów, rejestrów pomocniczych oraz nadzór nad ich papierową wersją;,
• współudział w pracach z zakresu ruchu muzealiów: użyczenia, wydawanie, odbiór,
• pozyskiwanie obiektów do zbiorów muzeum: przygotowywanie umów/protokołów
• kontrola warunków przechowywania zbiorów oraz troska o ich stan zachowania,
• sporządzanie sprawozdań dotyczących proweniencji oraz ruchu muzealiów,
• współpraca przy inwentaryzacji zbiorów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli,
• wykonywanie innych zleconych prac w dziale

Mile widziane:

• znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych,
• znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
• wiedza dot. przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
• znajomość języka angielskiego min B2.

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu ukończenia studiów,
• referencje,
• mile widziane portfolio
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

Do dnia:

30 lipca 2021

• w formie elektronicznej na adres: zbiory@muzeumrakowiecka37.pl , wpisując w tytule rekrutacja dział zbiorów, lub
• listownie ma adres: MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, lub
• osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV wraz z załączonej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

bottom of page