top of page

Specjalista ds. inwestycji w Dziale Inwestycji

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

Etat 1/1

Wymagania

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa, znajomość prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, MS Office, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność i sumienność.

Zadania

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:
• udział w przygotowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
• optymalizacja rozwiązań projektowych i kalkulacji kosztorysowej,
• kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji pod względem zgodności z przepisami prawa, warunkami zawartych umów na wykonawstwo oraz obowiązującymi harmonogramami i planami,
• uczestnictwo w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej, obiektów lub robót,
• udział w naradach i spotkaniach roboczych z ramienia zamawiającego,
• przygotowywanie wniosków i dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych,
• zbieranie i opracowywanie ofert od podwykonawców i dostawców,
• opracowywanie korespondencji z zakresu pracy wydziału.

Mile widziane:

Wymagania pożądane:
znajomość programu kosztorysowego NORMA, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, dyspozycyjność, samodzielność, uprawnienia budowlane

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

Do dnia:

15 czerwca 2022

w formie elektronicznej na adres: zbiory@muzeumrakowiecka37.pl , wpisując w tytule rekrutacja dział zbiorów, lub
• listownie ma adres: MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
• osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesłanie CV wraz z załączona klauzulą
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

bottom of page