Specjalista ds. kadr i płac w Dziale Księgowym

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

pełny etat

Wymagania

Wymagania niezbędne :
• wykształcenie wyższe kierunkowe;
• minimum 3 lata doświadczenia samodzielnego prowadzenia kadr i płac i naliczania wynagrodzeń;
• bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych , ustawy o PPK;
• znajomość programu Płatnik
• komunikatywność, sumienność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu

Zadania

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
1. Terminowe prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na podstawie przedłożonych dokumentów;
2. Monitorowanie terminów badań lekarskich, wystawianie skierowań na badania medycyny pracy;
3. Monitorowanie szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
4. Prowadzenie akt i dokumentacji pracowniczej;
5. Rozliczanie urlopów;
6. Monitorowanie i rozliczanie nadgodzin pracowników;
7. Przygotowywanie umów o pracę we współpracy z Radcą Prawnym Muzeum;
8. Terminowe zgłaszanie umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9. Terminowe sporządzanie listy płac z tytułu wynagrodzeń za pracę, zasiłków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, odpraw, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych a także umów cywilno-prawnych;
10. Sporządzanie i realizacja przelewów na rachunki osobiste z tytułu wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych w systemie bankowości elektronicznej;
11. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji do celów podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
12. Sporządzanie zgłoszeń, raportów, deklaracji, korekt, zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym;
13. Uzgadnianie w okresach miesięcznych kosztów i wydatków na wynagrodzenia, sporządzanie analiz i zestawień w tym zakresie;
14. Terminowa obsługa pracowniczych planów kapitałowych w imieniu pracodawcy:;
15. Sporządzanie sprawozdań do GUS: SU-2, Z-03, Z-06b, Z-12, Z-15;
16. Zgłaszanie informacji o konieczności zabezpieczenia środków finansowych w zakresie wynagrodzeń osobowych;
17. Współuczestnictwo w sporządzaniu projektów i planów budżetu Muzeum;
18. Archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych;
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych;

Mile widziane:

• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury bądź w instytucjach finansów publicznych;
• znajomość programu Comarch Optima

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kserokopia świadectw pracy
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)


Do dnia:

16 października 2022


• w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzeumrakowiecka37.pl
• osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL (w organizacji), ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesłanie CV wraz z załączona klauzulą
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.