top of page

Specjalista w ramach Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji przedsięwzięć kulturalnych

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

pełny etat

Wymagania

Wymagania
• wykształcenie wyższe;
• biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
• bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne;
• bardzo dobra umiejętność koordynowania pracy zespołu;
• bardzo dobra umiejętność współpracy w grupie;
• zaangażowanie, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

Zadania

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• opracowywanie rocznego harmonogramu przedsięwzięć związanych z rocznicami wydarzeń historycznych (we współpracy z działami merytorycznymi);
• planowanie, organizowanie i rozliczanie wydarzeń kulturalnych na ternie Muzeum i poza nim;
• dbałość o należytą identyfikację wizualną Muzeum podczas organizowanych i współorganizowanych przedsięwzięć i uroczystości;
• współpraca z instytucjami, organizacjami i środowiskami zaangażowanymi w troskę o pamięć narodową , w szczególności związaną z wydarzeniami z lat 1944–1989;
• sporządzanie projektów planów finansowych realizowanych zadań oraz sprawdzanie ich realizacji;
• przygotowywanie projektów umów oraz zarządzeń;
• pomoc w koordynowaniu muzealnego wolontariatu.

Mile widziane:

• doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń kulturalnych;
• doświadczenie w organizowaniu uroczystości o charakterze państwowym;
• znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego;
• wiedza na temat powojennego podziemia niepodległościowego (Żołnierzy Wyklętych) i opozycji demokratycznej PRL oraz zainteresowanie tą tematyką;
• zmysł artystyczny i kreatywność.

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie do dnia 20.07.2023 ofert zawierających:
• życiorys/CV;
• podpisaną klauzulę dotycząca RODO (poniżej).

Do dnia:

15 lipca 2023

- w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzeumrakowiecka37.pl , wpisując w tytule „rekrutacja – przedsięwzięcia kulturalne”;
- listownie na adres: MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa;
- osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

W przypadku chęci uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz/ lub w przypadku podania innych danych niż w przypadku określonym w art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) prosimy o przesłanie CV wraz z załączona klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) oraz/ lub w przypadku podania innych danych niż w przypadku określonym w art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz w przypadku podania innych danych niż w przypadku określonym w art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

bottom of page