top of page

Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

pełny etat

Wymagania

Nasze wymagania
• wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja lub inne wykształcenie wyższe wraz ze studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych;
• doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako osoba/członek komisji przetargowej odpowiedzialna za formalną stronę prowadzonego postępowania, mile widziane doświadczenie w pracy/współpracy w instytucjach kultury;
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;
• biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
• umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania;
• zaangażowanie, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

Zadania

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie sporządzania: ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
• przekazywanie wymaganych ogłoszeń i informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i/lub Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń i informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania - zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (znajomość niezbędnych aplikacji i narzędzi informatycznych);
• sporządzanie planu zamówień publicznych i przygotowywanie rocznych sprawozdań;
• zapewnienie obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
• wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu;
• zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu;
• weryfikowanie wniosków finansowych pod kątem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulaminami wewnętrznymi;
• monitorowanie stanu prawnego oraz gromadzenie i analiza orzecznictwa w zakresie zamówień Publicznych;
• przygotowanie projektów wewnętrznych regulaminów dotyczących zamówień publicznych;
• udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi oraz udzielanie wyjaśnień instytucjom kontrolującym.

Mile widziane:

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:
• Życiorys/CV
• list motywacyjny,
• podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

Do dnia:

15 czerwca 2023

• w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzeumrakowiecka37.pl
• osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL (w organizacji), ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesłanie CV wraz z załączona klauzulą
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

bottom of page