top of page

Wolontariat

Karolina Lizurej.jpg

Forma współpracy

1. Zgłoszenie do udziału w wolontariacie muzealnym następuje poprzez formularz rejestracyjny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu). Formularz dostępny jest na stronie Muzeum.
2. Wolontariat może przybrać jedną z form współpracy:
a) stałą – wolontariat całoroczny;
b) wakacyjną – wolontariat w okresie od lipca do sierpnia.
c) akcyjną – realizacja zadań związanych z wydarzeniem, jakie ma miejsce w Muzeum;
3. Każdy kandydat wyrażający chęć bycia wolontariuszem w Muzeum ma obowiązek przejść trójetapowy proces rekrutacji (formularz, indywidualna rozmowa, szkolenie).
4. Działaniami wolontariuszy kieruje koordynator wolontariatu.
5. Zadania wolontariusza wyznaczane są na podstawie analizy działalności i potrzeb Muzeum, a także na podstawie osobistych kompetencji i inicjatywy osób zgłaszających się do udziału w wolontariacie.
6. Promocja wolontariatu muzealnego odbywa się w postaci ulotek, plakatów, informacji do szkół oraz poprzez media tradycyjne i społecznościowe.
7. Bez względu na charakter poszczególnych świadczeń realizowanych w ramach programu wolontariatu muzealnego, wolontariusz nie będzie angażowany w działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych dla Muzeum. Jego działania będą miały zawsze charakter dobrowolny i nieodpłatny, a realizowane przez niego zadania nie będą pokrywać się z zadaniami pracowników etatowych, za które osoby zatrudnione otrzymują wynagrodzenie.

Wymagania

Zgłaszając się na wolontariat do naszego Muzeum:
zdobędziesz doświadczenie w rozwijającej się instytucji kultury
poszerzysz swoją wiedzę ( i to nie tylko w zakresie polskiej historii!)
rozwiniesz umiejętności… a może nawet odkryjesz nowe?
otrzymasz referencje i zaświadczenie o współpracy
skorzystasz z zasobów księgozbioru Muzeum
zorganizujesz indywidualnie zwiedzanie dla swoich bliskich poza godzinami pracy Muzeum
Ty i Twoi bliscy będziecie mieli pierwszeństwo w zapisach na wydarzenia organizowane przez Muzeum
Czekają na Ciebie ciekawe zajęcia w niepowtarzalnym miejscu — dawnym więzieniu o przeszło stuletniej historii, które na mapie Polski jest wyjątkowym miejscem pamięci o bohaterach walczących z komunizmem.

Zadania

Mile widziane:

Warunki aplikowania

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
Osoba zgłaszająca chęć udziału w wolontariacie ma obowiązek:
a) systematycznego uczęszczania na spotkania organizowane przez koordynatora wolontariatu;
b) rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
c) udziału w szkoleniu dotyczącego powierzonych zadań oraz spotkaniu organizacyjnym;
d) udziału w szkoleniu ppor i BHP;
PRAWA WOLONTARIUSZA
Każdej osobie będącej wolontariuszem w Muzeum przysługuje prawo do:
a) podpisania porozumienia wolontariackiego pomiędzy wolontariuszem a Muzeum, w którym zawarte są prawa i obowiązki wolontariusza, jego zadania oraz świadczenia;
b) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (o ile wolontariat trwa poniżej 30 dni koszt ubezpieczenia pokrywa Muzeum, powyżej 30 dni koszt ubezpieczenia pokrywa Państwo);
c) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zakres wykonanych przez wolontariusza świadczeń (zaświadczenie jest wydawane na życzenie wolontariusza);
d) szkoleń ukierunkowujących do współtworzenia przez wolontariuszy programu wolontariatu muzealnego w danym przedziale czasu i realizacji przez nich konkretnych działań w Muzeum.

Do dnia:

Aby się zgłosić wypełnij internetowy formularz rejestracyjny dostępny na https://forms.office.com/r/EssavvYh6E lub papierowy formularz rejestracyjny dostępny tutaj https://www.muzeumrakowiecka37.pl/_files/ugd/51f061_49ed3f921ff84cb5a7f4fb5d634dd534.pdf. Następnie skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego papierowego formularza wyślij na adres mailowy: wolontariat@muzeumrakowiecka37.pl.

Możesz też zabrać egzemplarz papierowego formularza z Muzeum i wypełniony zostawić w sekretariacie.

Jeżeli masz pytania to zapraszamy do kontaktu pod adresem wolontariat@muzeumrakowiecka37.pl.
Serdecznie zapraszamy!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Administratorem danych osobowych wypełniających formularz rejestracyjny do udziału w wolontariacie (tj. osoby dorosłej lub też osoby niepełnoletniej i jej opiekuna ustawowego) jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 37, 02-521 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu pod nr RIK/1/22, NIP 5213901853, REGON 386547883.
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: iod@muzeumrakowiecka37.pl oraz pod adresem administratora danych.
c) Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny przetwarzane są w celu:
• realizacji programu wolontariatu zgodnie z Regulaminem;
• dokumentacji oraz promocji wolontariatu muzealnego;
• promocji działań lokalnych Muzeum;
• ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych.
d) Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny przetwarzane są na następujących podstawach:
a) zawarcie i wykonanie Porozumienia, którego wypełniający formularz rejestracyjny jest Stroną (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b) realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
e) Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. współpracownicy działów merytorycznych współpracujący z wolontariuszami, obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
f) Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
g) Dane wypełniających formularz rejestracyjny będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Porozumienie się zakończyło lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania wynikających z przepisów prawa.
h) Wypełniającym formularz rejestracyjny przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
i) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych wypełniających formularz rejestracyjny jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, wypełniającym formularz rejestracyjny przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
j) Dane osobowe wypełniających formularz rejestracyjny nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
k) Podanie przez wypełniającego formularz rejestracyjny danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację wolontariatu muzealnego.

bottom of page