top of page
Karolina Lizurej.jpg

PRACA W MUZEUM

Dział 

Pracownik do działu   

Rakowiecka 37 otwiera swoją bramę nie tylko dla zwiedzających, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby bezinteresownie pomóc w działalności naszego Muzeum.

Jeżeli masz minimum 13 lat, chcesz poznać ludzi w podobnym wieku, dzielących podobne pasje oraz masz chęć zrobienia czegoś pożytecznego w kulturze, a dodatkowo lubisz historię, to nie czekaj — zgłoś się na muzealny wolontariat!

Forma współpracy

1. Zgłoszenie do udziału w wolontariacie muzealnym następuje poprzez formularz rejestracyjny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu). Formularz dostępny jest na stronie Muzeum.
2. Wolontariat może przybrać jedną z form współpracy:
a) stałą – wolontariat całoroczny;
b) wakacyjną – wolontariat w okresie od lipca do sierpnia.
c) akcyjną – realizacja zadań związanych z wydarzeniem, jakie ma miejsce w Muzeum;
3. Każdy kandydat wyrażający chęć bycia wolontariuszem w Muzeum ma obowiązek przejść trójetapowy proces rekrutacji (formularz, indywidualna rozmowa, szkolenie).
4. Działaniami wolontariuszy kieruje koordynator wolontariatu.
5. Zadania wolontariusza wyznaczane są na podstawie analizy działalności i potrzeb Muzeum, a także na podstawie osobistych kompetencji i inicjatywy osób zgłaszających się do udziału w wolontariacie.
6. Promocja wolontariatu muzealnego odbywa się w postaci ulotek, plakatów, informacji do szkół oraz poprzez media tradycyjne i społecznościowe.
7. Bez względu na charakter poszczególnych świadczeń realizowanych w ramach programu wolontariatu muzealnego, wolontariusz nie będzie angażowany w działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych dla Muzeum. Jego działania będą miały zawsze charakter dobrowolny i nieodpłatny, a realizowane przez niego zadania nie będą pokrywać się z zadaniami pracowników etatowych, za które osoby zatrudnione otrzymują wynagrodzenie.

Kolekcję  w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37 budujemy od 2017 roku. Posiadamy bogaty i zróżnicowany zbiór kilkunastu tysięcy obiektów związanych z powojenną historią Polski. Naszym zadaniem jest zapewnienie zbiorom prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, ich inwentaryzacja, konserwacja, digitalizacja oraz opracowanie naukowe.

Jeśli podzielasz naszą pasję do pracy ze zbiorami muzealnymi, cenisz sobie bezpośredni kontakt z ludźmi i chcesz rozwinąć zawodowe doświadczenie w pracy w Muzeum, to czekamy na Twoją aplikację

 

Konserwator papieru, fotografii i skory

 

Forma współpracy

 • umowa zlecenie

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub w trakcie studiów o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki specjalizacja – konserwacja papieru i skóry

 • doświadczenie przy pracach konserwatorskich,

 • doświadczenie w przygotowaniu programów konserwatorskich,

 • znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,

 • znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność

 • dobra organizacja pracy

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Zadania

 • prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją,

 • prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia,

 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

 • tworzenie dokumentacji opisowej konserwowanych obiektów,

 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

 • prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich,

 • kontrola zaopatrzenia i prowadzenie ewidencji środków chemicznych i materiałów wykorzystywanych w pracowni konserwatorskiej,

 • koordynacja prawidłowego przygotowywania gablot i elementów wystawienniczych dla zbiorów,

 • zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie badań specjalistycznych w zewnętrznych laboratoriach.

Mile widziane:

 • znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych,

 • znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,

 • wiedza dot. przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,

 • znajomość języka angielskiego min B2.

 

Uwagi:

 • muzeum jest w trakcie organizacji i nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Oferujemy:

 • umowa zlecenie w elastycznym wymiarze godzinowym,

 • pracę w zmotywowanym i zaangażowanym zespole,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • miejsce pracy w rozwijającej się instytucji,

 • atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta,

 

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:

 • Życiorys/CV 

 • list motywacyjny,

 • kopia dyplomu ukończenia studiów,

 • referencje,

 • mile widziane portfolio

 • podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

 

Należy składać w terminie do 31 lipca 2021

 • w formie elektronicznej  na adres:  zbiory@muzeumrakowiecka37.pl , wpisując w tytule rekrutacja dział zbiorów, lub

 • listownie ma adres: MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, lub

 • osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV wraz z załączonej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,

 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Dziekujemy za przekazanie wiadomości!

bottom of page